Stanovisko Magistrátu hl. m. Prahy

2. 2. 2023

Za odbor hospodaření s majetkem sdělujeme, že hl. městem Prahou byl nabídnut pozemek parc. č. 174/3 v k.ú. Jinonice.

Městská část Praha 5 požádala o výpůjčku části pozemku pro stavbu sportovního stadionu včetně zázemí.

Na základě této žádosti si Odbor hospodaření s majetkem vyžádal stanoviska dotčených odborů MHMP a Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

K záměru jsme obdrželi kladná vyjádření a byl připraven materiál pro schválení záměru výpůjčky v Radě HMP. Ten je v současné době ve fázi připomínek, po jejímž dokončení bude zařazen do programu jednání Rady HMP.

 

V současné době již na pozemku s vědomím Odboru hospodaření s majetkem a Pražské developerské společnosti probíhají přípravné práce – geologický průzkum, terénní práce, včetně úpravy a odstranění náletových dřevin.


Materiál, kterým bude schválena výpůjčka pozemku pro stavbu ledové plochy, je v současné době po připomínkovém řízení Odboru evidence majetku a čeká na připomínky z legislativy. Tady je termín pro vložení připomínek do 3. 2. 2023. Po vypořádání případných připomínek, je materiál předložen k podpisu řediteli Magistrátu hl. m. Prahy. A následně je zařazen na jednání Rady HMP.

Od října roku 2022 byla vyžádána stanoviska, ve kterých jsou případné připomínky zmíněny.

Výpůjčka pozemku se bude schvalovat na nejbližším možném zasedání Rady HMP.