Petice

Petici vyzývající politiky Prahy 5 k pomoci zimním sportům na Praze 5 jsme již odevzdali. Shromáždili jsme v ní 1 668 podpisů. Děkujeme všem, kteří petici podepsali, stejně tak jako provozovatelům podpisových míst. Díky!


Oficiální odpověď na petici

Rada MČ Praha 5 se situací okolo uzavření ZS Nikolajka zabývá již od oznámení jeho vlastníka o ukončení provozu ledové plochy, kdy pověřila radního pro sport MgA. Davida Duška již dne 27. 6. 2022 koordinací činností vedoucích k vyřešení situace vyvolané uzavřením ZS Nikolajka pro zimní sporty.

Od oznámení ukončení provozu ledové plochy pro zimní sporty na ZS Nikolajka v květnu 2022 MČ Praha 5 bezodkladně začala prověřovat možná řešení, jak ledovou plochu pro zimní sporty na území Prahy 5 pro své občany i nadále zajistit. Vlastníkem ZS Nikolajka je společnost NIKO Praha, a.s., se sídlem U Nikolajky 2214/28, Smíchov, 150 00 Praha, s jejímiž zástupci se MČ Praha 5 zpočátku snažila zahájit jednání za účelem udržení provozu. Předmětem jednání byla možná pomoc MČ Praha 5 s provozními náklady ZS Nikolajka, na kterých by se s vlastníkem podílela, případně možnost samotného odkupu ZS Nikolajka MČ Praha 5. Zmíněná jednání však k žádné dohodě nevedla, přičemž je nutné poznamenat, že MČ Praha 5 nemůže jakkoliv autoritativně zasahovat do vlastnických práv soukromé osoby.

Po bezvýsledném jednání se společností NIKO Praha, a.s. bylo zahájeno hledání vhodného pozemku, na kterém by bylo možné jako krátkodobé řešení nastalé situace pro překlenovací dobu dočasně vybudovat ledovou plochu pro zimní sporty. Současně s tímto docházelo v rámci dlouhodobého řešení nastalého problému také k hledání jiných vhodných pozemků, které by byly vhodné pro trvalou výstavbu zimního stadionu s dvěma ledovými plochami. Na základě tohoto průzkumu bylo zjištěno, že ačkoliv na území MČ Praha 5 jsou vhodné pozemky (jak pro krátkodobé, tak dlouhodobé řešení), MČ Praha 5 není svěřen k výkonu vlastnických práv v souladu se zákonem o hl. m. Praze ani jeden z předvybraných pozemků. Vlastníkem pozemků je Magistrát hlavního města Prahy (dále jen ,,MHMP").

Vzhledem k tomu, že MČ Praha 5 nedisponuje dostatečnými finančními prostředky pro vybudování zimního stadionu, bylo nutné zahájit hledání vhodného investora. Mezi několika zájemci byla v nejvyšším stadiu připravenosti společnost Fermstav a.s., se sídlem Petrské náměstí 1185/2, 110 00 Praha, která projevila zájem investovat do stavby krátkodobé i dlouhodobé varianty ledové plochy pro zimní sporty na území MČ Praha 5.

Na základě výše uvedeného Rada MČ Praha 5 přijala dne 8. 8.2022 usnesením číslo RMČ/34/926/2022 uzavření Memoranda o společném postupu při řešení situace spojené s nedostatkem ledových ploch vzniklé v souvislosti s ukončením zimního provozu ZS Nikolajka (dále jen „Memorandum") mezi MČ Praha 5, investorem Fermstav a.s. (dále jen „investor"), HC Smíchov 1913 z.s. (dále jen „HC Smíchov") a Krasobruslařským klubem Stadion Praha, z.s. (dále jen „Krasobruslařský klub").

Obsahem memoranda je úprava principů budoucí spolupráce v souvislosti se záměrem investora k financování výstavby objektu s ledovou plochou na území MČ Praha 5, konkrétně na pozemcích parc. č. 174/3, k.ú. Jinonice, výměra 39737 m2 pro krátkodobé řešení, parc. č. 1231/34, k.ú. Jinonice, výměra 7970 m2 a parc. č. 1231/33, k.ú. Jinonice, výměra 2406 m2 pro dlouhodobé řešení, ve vlastnictví hl. m. Prahy a využitím takto vystavěného objektu investorem. MČ Praha 5 se v rámci Memoranda zavázala jednat s hl. m. Praha o využití předmětných pozemků k realizaci záměru investora. Investor se zavázal poskytnout vystavěný objekt HC Smíchov a Krasobruslařskému klubu za obvyklých podmínek a pro účely školní výuky bezúplatně za dohodnutých podmínek.

Na základě Petice a uzavřeného memoranda proběhlo mimořádné jednání zástupců MČ Praha 5 a hl. m. Prahy dne 9. 8.2022. Předmětného jednání se za hl. m. Prahu zúčastnili primátor MUDr. Zdeněk Hřib, náměstek pro oblast financí a rozpočtu Pavel Vyhnánek, náměstek pro oblast územního rozvoje a územního plánu doc. Ing. Arch. Petr Hlaváček, za MČ Praha 5 poté starostka MČ Praha 5 Mgr. Renáta Zajíčková a radní pro sport MČ Praha 5 MgA. David Dušek. Předmětem jednání byla diskuze týkající předmětných pozemků vhodných k výstavbě ledové plochy.

Mimo řešení budoucnosti zimních sportu na území Prahy 5 se rozhodla MČ Praha 5 zaslat MHMP připomínky k Metropolitnímu plánu, spočívající v rozšíření bodové značky zachovávající plochu pro sport na celý rozsah objektu ZS Nikolajka, zakládající se na obecném předpokladu (obavě) z využití plochy současného ZS Nikolajka pro bytovou či jinou komerční výstavbu.

V souvislosti s nastíněným řešením hodlá MČ Praha 5 jednat s hl. m. Prahou o následujících krocích:

a) pověření Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy k vyhledání vhodných pozemků pro výstavbu zimního stadionu s dvěma ledovými plochami s důrazem na pozemky parc. . 1231/34, 1231/33, k.ú. Jinonice pro dlouhodobé řešení a pozemek parc. 174/3 k.ú. Jinonice pro krátkodobé řešení na dobu určitou,

b) zajištění kontroly čerpaní dotace společnosti Niko Praha a.s a smluvních závazků,

c) zařadit do Plánu rozvoje sportu a sportovních zařízení v hl. m. Praze 2021-2032 výstavbu zimního stadionu na Praze 5.

Rada MČ na své 36. schůzi konané dne 22. 8. 2022 souhlasila usnesením číslo RMČ/36/1009/2022 s odpovědí a požadavkem na jednání s hl. m. Prahou. Vzhledem k obsahu petice a počtu jejích podpisů občany MČ Praha S bude tato předložena v souladu s§ 8 písm. c) zákona o hl. m. Praze k projednání na nejbližším zasedání Zastupitelstva MČ Praha 5.